Plaatsen van een meetpunt voor fijn stof.


Wilrijk


A-Punt          Voorstel tot advies aan het college van raadslid Eric Huijbrechts. Plaatsen van een meetpunt voor fijn stof.  (Jaarnummer 1210)


 


 Motivering


Feiten en context


Naar aanleiding van gegevens , uit een studie van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek  in opdracht van het Vlaamse Parlement  (van 10 januari 2008),blijkt dat  Luchtverontreiniging, hoofdzakelijk veroorzaakt door fijn stof, de gemiddelde Vlaming tot 3 gezonde levensjaren kost.


Hoe kleiner de stofdeeltjes, hoe gevaarlijker ze zijn. Stofdeeltjes met een diameter van minder dan 10 μm (PM10)


zetten zich af in de keel en de bovenste luchtwegen. De nog kleinere deeltjes met een diameter kleiner dan


2.5μm (PM2.5) dringen door tot in de luchtblaasjes en zelfs tot in het bloed. Het bloed transporteert deze


deeltjes dan doorheen heel het lichaam.


Het is dus  zeer belangrijk om deze luchtverontreiniging in kaart te brengen..


 


De Boomsesteenweg /  A12 is een van de drukste wegen in ons land .Op Wilrijks grondgebied loopt deze pal door dichtbevolkte woonwijken.


De fijn stof blootstelling in Wilrijk,  zal vermoedelijk nog groter zijn dan deze in andere gebieden in het Antwerpse, dit mede door de aanwezigheid van andere eventuele verontreinigers in de buurt .(Verscheidene verbindingswegen ,Industrie , de verbrandingsoven enz..)


Bewoners vertellen me dat als ze er de ramen poetsen, ze telkens een film van zwarte stof op de


sponsen kunnen waarnemen. Bovendien is er ook een zwarte aanslag op de ramen die men niet meer kan verwijderen.


 


Het is daarom  dringend aangewezen dat de Stedelijke milieudienst of de Vlaamse Milieumaatschappij in Wilrijk ook een meetpunt voor fijn stof blootstelling installeert.


In de meeste meetpunten wordt voorlopig nog alleen fijn stof van de PM10 grootte gemeten. In


Borgerhout worden echter zowel de PM 10 als de PM 2,5 fractie gemeten. Uit de voormelde  studie blijkt dat vooral de PM 2,5 fractie ,gevaarlijk is voor de gezondheid.


 


Daarom pleiten wij ervoor dat ook in Wilrijk, zowel de PM 10 als de PM 2,5 fractie gemeten zou worden.


 


Deze vraag tot het installeren van een meetpunt is de laatste  2 jaar ook  reeds gesteld bij het opmaken van de opmerkingen i.v.m. milieurapport 2007 en de milieunota 2007-2008.


Juridische grond


Punt 4.5.5. – artikel 54 van het basisreglement bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen


regelt de procedure initiatiefrecht raadsleden.


Ieder raadslid heeft het recht voorstellen aan de agenda van de raad waarvan men deel uitmaakt toe


te voegen. Een lid van het uitvoerend bestuur kan hiervan geen gebruik maken. Om ontvankelijk te


zijn moet dergelijk voorstel tot aanvulling van de agenda uiterlijk vijf vrije dagen vóór de


vergadering worden ingediend bij de voorzitter van de raad. Het voorstel moet vergezeld zijn van


een verklarende nota met duidelijke omschrijving van het voorstel.


Een voorstel kan zowel een interpellatie, een voorstel tot motie als een voorstel tot beslissing zijn.


Deze opsomming is niet beperkend.


Bij afwezigheid van het raadslid wordt het voorstel van de agenda afgevoerd.


Tussenkomsten tijdens de zitting


Raadslid Hans Ides namens de CD&V-fractie verwijst naar het door de districtsraad op 24 januari 2008 eenparig goedgekeurde advies over de Milieunota 2007 – 2008, hoofdstuk 3, minder last van milieuhinder, infoschermen luchtkwaliteit, meten en visualiseren. “Wilrijk is kandidaat voor een verkeersgerichte meetpost, eventueel een mobiele meetpost, voor achtergrondwaarden (polluenten) langs de A12/N177, gegeven de nabijheid van drukke verkeersassen, de Isvag-verbrandingsoven, het IVCA en het toenemend aantal klachten over allerlei allergische aandoeningen van de luchtwegen. Zulke meetpost registreert overeenkomstig een luchtkwaliteitsindex de luchtkwaliteit voor tenminste vier klassieke polluenten (verontreinigde stoffen): ozon, fijn stof, stikstof- en zwaveldioxide.” De districtsraad heeft dus reeds een advies uitgebracht over dit onderwerp. Bovendien gaat dit advies dieper dan het voorgelegde voorstel. De CD&V –fractie zal bijgevolg het voorstel niet goedkeuren.


 


Raadslid Kristof Bossuyt namens Open VLD, raadslid Annick Bracke namens Spa-Vlaams Progressieven, raadslid Wendy Geens namens Groen! en onafhankelijk raadslid Hugo Haazen sluiten zich bij het vertoog van  Hans Ides.


 


In zijn wederwoord stelt raadslid Eric Huijbrechts dat van het advies nog niets gerealiseerd werd. Dit advies moet dan ook als een signaal aan het college beschouwd worden.


 


Voorzitter Thierry Vanderkindere ontkent dat het advies zonder gevolg is gebleven en verwijst hierbij naar het gemeenteraadsbesluit van 17 maart 2008 waar op het advies voor de installatie van een verkeersgerichte meetpost, voor achtergrondwaarden (polluenten) langs de A12/N177 wordt gesteld dat in het kader van de opmaak van de luchtkwaliteitskaart eveneens metingen worden uitgevoerd.  Op de website van de stad Antwerpen (www.antwerpen.be) wordt onder de rubriek “fijn stof” uitgelegd waar en wanneer wordt gemeten. De meetresultaten zijn on-line te bekijken op de website van de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM), eveneens te bereiken via de stedelijke website.

Eric Huijbrechts
Fractievoorzitter districtsraad


Wilrijk


A-Punt          Voorstel tot advies aan het college van raadslid Eric Huijbrechts. Plaatsen van een meetpunt voor fijn stof.  (Jaarnummer 1210)


 


 Motivering


Feiten en context


Naar aanleiding van gegevens , uit een studie van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek  in opdracht van het Vlaamse Parlement  (van 10 januari 2008),blijkt dat  Luchtverontreiniging, hoofdzakelijk veroorzaakt door fijn stof, de gemiddelde Vlaming tot 3 gezonde levensjaren kost.


Hoe kleiner de stofdeeltjes, hoe gevaarlijker ze zijn. Stofdeeltjes met een diameter van minder dan 10 μm (PM10)


zetten zich af in de keel en de bovenste luchtwegen. De nog kleinere deeltjes met een diameter kleiner dan


2.5μm (PM2.5) dringen door tot in de luchtblaasjes en zelfs tot in het bloed. Het bloed transporteert deze


deeltjes dan doorheen heel het lichaam.


Het is dus  zeer belangrijk om deze luchtverontreiniging in kaart te brengen..


 


De Boomsesteenweg /  A12 is een van de drukste wegen in ons land .Op Wilrijks grondgebied loopt deze pal door dichtbevolkte woonwijken.


De fijn stof blootstelling in Wilrijk,  zal vermoedelijk nog groter zijn dan deze in andere gebieden in het Antwerpse, dit mede door de aanwezigheid van andere eventuele verontreinigers in de buurt .(Verscheidene verbindingswegen ,Industrie , de verbrandingsoven enz..)


Bewoners vertellen me dat als ze er de ramen poetsen, ze telkens een film van zwarte stof op de


sponsen kunnen waarnemen. Bovendien is er ook een zwarte aanslag op de ramen die men niet meer kan verwijderen.


 


Het is daarom  dringend aangewezen dat de Stedelijke milieudienst of de Vlaamse Milieumaatschappij in Wilrijk ook een meetpunt voor fijn stof blootstelling installeert.


In de meeste meetpunten wordt voorlopig nog alleen fijn stof van de PM10 grootte gemeten. In


Borgerhout worden echter zowel de PM 10 als de PM 2,5 fractie gemeten. Uit de voormelde  studie blijkt dat vooral de PM 2,5 fractie ,gevaarlijk is voor de gezondheid.


 


Daarom pleiten wij ervoor dat ook in Wilrijk, zowel de PM 10 als de PM 2,5 fractie gemeten zou worden.


 


Deze vraag tot het installeren van een meetpunt is de laatste  2 jaar ook  reeds gesteld bij het opmaken van de opmerkingen i.v.m. milieurapport 2007 en de milieunota 2007-2008.


Juridische grond


Punt 4.5.5. – artikel 54 van het basisreglement bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen


regelt de procedure initiatiefrecht raadsleden.


Ieder raadslid heeft het recht voorstellen aan de agenda van de raad waarvan men deel uitmaakt toe


te voegen. Een lid van het uitvoerend bestuur kan hiervan geen gebruik maken. Om ontvankelijk te


zijn moet dergelijk voorstel tot aanvulling van de agenda uiterlijk vijf vrije dagen vóór de


vergadering worden ingediend bij de voorzitter van de raad. Het voorstel moet vergezeld zijn van


een verklarende nota met duidelijke omschrijving van het voorstel.


Een voorstel kan zowel een interpellatie, een voorstel tot motie als een voorstel tot beslissing zijn.


Deze opsomming is niet beperkend.


Bij afwezigheid van het raadslid wordt het voorstel van de agenda afgevoerd.


Tussenkomsten tijdens de zitting


Raadslid Hans Ides namens de CD&V-fractie verwijst naar het door de districtsraad op 24 januari 2008 eenparig goedgekeurde advies over de Milieunota 2007 – 2008, hoofdstuk 3, minder last van milieuhinder, infoschermen luchtkwaliteit, meten en visualiseren. “Wilrijk is kandidaat voor een verkeersgerichte meetpost, eventueel een mobiele meetpost, voor achtergrondwaarden (polluenten) langs de A12/N177, gegeven de nabijheid van drukke verkeersassen, de Isvag-verbrandingsoven, het IVCA en het toenemend aantal klachten over allerlei allergische aandoeningen van de luchtwegen. Zulke meetpost registreert overeenkomstig een luchtkwaliteitsindex de luchtkwaliteit voor tenminste vier klassieke polluenten (verontreinigde stoffen): ozon, fijn stof, stikstof- en zwaveldioxide.” De districtsraad heeft dus reeds een advies uitgebracht over dit onderwerp. Bovendien gaat dit advies dieper dan het voorgelegde voorstel. De CD&V –fractie zal bijgevolg het voorstel niet goedkeuren.


 


Raadslid Kristof Bossuyt namens Open VLD, raadslid Annick Bracke namens Spa-Vlaams Progressieven, raadslid Wendy Geens namens Groen! en onafhankelijk raadslid Hugo Haazen sluiten zich bij het vertoog van  Hans Ides.


 


In zijn wederwoord stelt raadslid Eric Huijbrechts dat van het advies nog niets gerealiseerd werd. Dit advies moet dan ook als een signaal aan het college beschouwd worden.


 


Voorzitter Thierry Vanderkindere ontkent dat het advies zonder gevolg is gebleven en verwijst hierbij naar het gemeenteraadsbesluit van 17 maart 2008 waar op het advies voor de installatie van een verkeersgerichte meetpost, voor achtergrondwaarden (polluenten) langs de A12/N177 wordt gesteld dat in het kader van de opmaak van de luchtkwaliteitskaart eveneens metingen worden uitgevoerd.  Op de website van de stad Antwerpen (www.antwerpen.be) wordt onder de rubriek “fijn stof” uitgelegd waar en wanneer wordt gemeten. De meetresultaten zijn on-line te bekijken op de website van de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM), eveneens te bereiken via de stedelijke website.

Eric Huijbrechts
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...