Tussenkomst nav begroting 2013

Meer dan ooit is dit een voorlopig budget. Een budget van lopende zaken. Op basis van de doelstellingen van een afscheid nemend bestuur. Vroeg in 2013 zal er een doorgedreven budgetwijziging moeten volgen dat rekening houdt met een nieuw en hopelijk toch wat beter beleid. En ook met zaken die nu al duidelijk zijn. Zoals de verliezen van het OCMW over 2012 en 2013. En ook met de inkomsten die wel in het budget 2013 opgenomen zijn, maar waarover grote twijfel bestaat of ze wel verwezenlijkt zullen worden. Denken wij o.a. aan federale, Vlaamse en Europese fondsen die wel eens zouden kunnen verminderen of sneuvelen bij de algemene besparingsdrift op alle niveaus.

Hoe het budget 2013 er uiteindelijk zal uitzien, zullen u, schepen, en ikzelf, hier niet meer lijfelijk becommentariëren.

Toch kunnen uit voorliggende cijfers, hoe algemeen en niet gespecifieerd ook, een aantal besluiten getroffen worden.

U slaagt er wel in, op papier althans, te voldoen aan de eis van de Vlaamse overheid. Namelijk dat er op het einde van ieder dienstjaar een reserve met blijven van 24,8 miljoen euro. En kijk die reserve is er. In 2013, 2014 en 2015 een reserve aan op de kop 24,8 miljoen euro en geen euro meer of minder. Een verplicht maar geënsceneerd nummertje. Maar eerlijk gezegd, alleen al, door de nu niet gebudgetteerde verliezen van het OCMW over 2012 en 2013, is die reserve nu al onbestaande. Nu, een overschotje van 24 miljoen op een budget van meer dan 1,3 miljard is natuurlijk zeer miniem en vlug verdwenen.

Duidelijk is dat de gouden tijd, met belangrijke liquiditeiten, vooral voortkomend uit een reeds uitzonderlijke opbrengsten uit intercommunales, dat die gouden tijd ten einde is. Het stelde de stad in staat te investeren zonder te moeten lenen. Maar dat geld is nu op. Die bron is trouwens opgedroogd. De inkomsten uit intercommunales zijn gedaald tot een fractie van wat zij in sommige jaren betekenden. Bv. bij het ten gelde maken van participaties. De volgende jaren wordt de opbrengst uit die bron niet beter. Integendeel. Sommige opbrengsten zijn zelfs totaal verdwenen. Denken wij maar aan het debacle van de GH.

Ook de opbrengsten uit de opcentiemen op de personenbelasting gaan er op achteruit. Niettegenstaande de forse groei van de bevolking. Het beste bewijs van de algemene verarming van Antwerpen. Ook dreigen de middelen uit externe fondsen op te drogen gezien de besparingswoede bij alle overheden.

Dus, de ontvangsten staan onder druk. Die evolutie zijn we al enkele jaren aankomen. Tussen 2010 en budget 2013 verminderden ze al met 64 miljoen. En ik vrees dat zich dat de volgende jaren gaat doorzetten.

En de reserves, die zijn verdwenen of gereserveerd en dus niet aan te spreken. Wat betekent dat vooral de investeringen de volgende jaren onder zware druk komen. De ruimte tot zelffinanciering is beperkt. Investeren zal dus vooral via leningen dienen te gebeuren. Wat op zichzelf niet abnormaal is, ware het niet dat de jaarlijkse leninglasten al zo zwaar zijn. Indien men een normaal investeringsritme wil aanhouden, zullen die jaarlijkse leninglasten blijven toenemen. Zeker tot 2018, waarschijnlijk tot 2023.

Het alternatief is minder investeren. In het meerjarenbudget zien we de investeringsuitgaven van jaar tot jaar afnemen. Van 300 miljoen in 2012 tot een schamele 98 miljoen euro in 2015. Aan welke plannen men dan ‘goodbye’ moet zeggen staat er niet bij. Maar zeker is dat een stad die nog nauwelijks aan toekomstgericht investeren toekomst er snel op achteruit boert.

Nochtans zijn de uitdagingen enorm. En die kosten veel geld. Zoals de snelstijgende pensioenlasten van de vastbenoemde ambtenaren. De nachtmerrie van iedere gemeente, Antwerpen in het bijzonder. Of de kosten als gevolg van de verjonging scholenbouw bv.) en de vergrijzing (ouderenzorg op vele niveaus) en de verarming. En deze van de verplichtingen die Antwerpen op zich heeft genomen in het mobiliteitsdossier.

De financiële toestand oogt dus somber, en we zijn benieuwd hoe het volgend bestuur daar gaat mee omgaan.

Hugo Verhelst
Gemeenteraadslid

Meer dan ooit is dit een voorlopig budget. Een budget van lopende zaken. Op basis van de doelstellingen van een afscheid nemend bestuur. Vroeg in 2013 zal er een doorgedreven budgetwijziging moeten volgen dat rekening houdt met een nieuw en hopelijk toch wat beter beleid. En ook met zaken die nu al duidelijk zijn. Zoals de verliezen van het OCMW over 2012 en 2013. En ook met de inkomsten die wel in het budget 2013 opgenomen zijn, maar waarover grote twijfel bestaat of ze wel verwezenlijkt zullen worden. Denken wij o.a. aan federale, Vlaamse en Europese fondsen die wel eens zouden kunnen verminderen of sneuvelen bij de algemene besparingsdrift op alle niveaus.

Hoe het budget 2013 er uiteindelijk zal uitzien, zullen u, schepen, en ikzelf, hier niet meer lijfelijk becommentariëren.

Toch kunnen uit voorliggende cijfers, hoe algemeen en niet gespecifieerd ook, een aantal besluiten getroffen worden.

U slaagt er wel in, op papier althans, te voldoen aan de eis van de Vlaamse overheid. Namelijk dat er op het einde van ieder dienstjaar een reserve met blijven van 24,8 miljoen euro. En kijk die reserve is er. In 2013, 2014 en 2015 een reserve aan op de kop 24,8 miljoen euro en geen euro meer of minder. Een verplicht maar geënsceneerd nummertje. Maar eerlijk gezegd, alleen al, door de nu niet gebudgetteerde verliezen van het OCMW over 2012 en 2013, is die reserve nu al onbestaande. Nu, een overschotje van 24 miljoen op een budget van meer dan 1,3 miljard is natuurlijk zeer miniem en vlug verdwenen.

Duidelijk is dat de gouden tijd, met belangrijke liquiditeiten, vooral voortkomend uit een reeds uitzonderlijke opbrengsten uit intercommunales, dat die gouden tijd ten einde is. Het stelde de stad in staat te investeren zonder te moeten lenen. Maar dat geld is nu op. Die bron is trouwens opgedroogd. De inkomsten uit intercommunales zijn gedaald tot een fractie van wat zij in sommige jaren betekenden. Bv. bij het ten gelde maken van participaties. De volgende jaren wordt de opbrengst uit die bron niet beter. Integendeel. Sommige opbrengsten zijn zelfs totaal verdwenen. Denken wij maar aan het debacle van de GH.

Ook de opbrengsten uit de opcentiemen op de personenbelasting gaan er op achteruit. Niettegenstaande de forse groei van de bevolking. Het beste bewijs van de algemene verarming van Antwerpen. Ook dreigen de middelen uit externe fondsen op te drogen gezien de besparingswoede bij alle overheden.

Dus, de ontvangsten staan onder druk. Die evolutie zijn we al enkele jaren aankomen. Tussen 2010 en budget 2013 verminderden ze al met 64 miljoen. En ik vrees dat zich dat de volgende jaren gaat doorzetten.

En de reserves, die zijn verdwenen of gereserveerd en dus niet aan te spreken. Wat betekent dat vooral de investeringen de volgende jaren onder zware druk komen. De ruimte tot zelffinanciering is beperkt. Investeren zal dus vooral via leningen dienen te gebeuren. Wat op zichzelf niet abnormaal is, ware het niet dat de jaarlijkse leninglasten al zo zwaar zijn. Indien men een normaal investeringsritme wil aanhouden, zullen die jaarlijkse leninglasten blijven toenemen. Zeker tot 2018, waarschijnlijk tot 2023.

Het alternatief is minder investeren. In het meerjarenbudget zien we de investeringsuitgaven van jaar tot jaar afnemen. Van 300 miljoen in 2012 tot een schamele 98 miljoen euro in 2015. Aan welke plannen men dan ‘goodbye’ moet zeggen staat er niet bij. Maar zeker is dat een stad die nog nauwelijks aan toekomstgericht investeren toekomst er snel op achteruit boert.

Nochtans zijn de uitdagingen enorm. En die kosten veel geld. Zoals de snelstijgende pensioenlasten van de vastbenoemde ambtenaren. De nachtmerrie van iedere gemeente, Antwerpen in het bijzonder. Of de kosten als gevolg van de verjonging scholenbouw bv.) en de vergrijzing (ouderenzorg op vele niveaus) en de verarming. En deze van de verplichtingen die Antwerpen op zich heeft genomen in het mobiliteitsdossier.

De financiële toestand oogt dus somber, en we zijn benieuwd hoe het volgend bestuur daar gaat mee omgaan.

Hugo Verhelst
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...