Sociale huisvesting

Huisvesting is belangrijk voor iedereen, ook de Wilrijkenaren. Het Vlaams Belang heeft dan ook een aantal voorstellen op dit vlak, die we in de kijker willen zetten naar aanleiding van de districtsraadsverkiezingen op 14 oktober:

Onze voorstellen:
• De stad Antwerpen zet mee druk op de Vlaamse overheid om een rem te zetten op de instroom van het aantal niet-Europese immigranten in de
Antwerpse sociale huisvesting. Om het tij te keren moet voor nieuwe verhuringen voorrang gegeven worden aan kandidaat-huurders die zeven
van de acht voorgaande jaren in het land verbleven hebben. Per sociale woonblok moet een maximumpercentage van 15% vreemdelingen
voorzien worden. Sociale huisvesting mag geen gettohuisvesting zijn.

• Een gedurfd leefbaarheidsplan moeten van de Antwerpse sociale woonwijken opnieuw wijken maken waar het aangenaam om wonen is. Er
moet werk gemaakt worden van meer toezicht in en rond de sociale wooncomplexen. Daarbij moet op de meest geteisterde plaatsen ook
cameratoezicht worden ingezet. Huurders die de leefbaarheid aantasten moeten lik op stuk krijgen via consequente toepassing van administratieve
boetes. Sociale huurders die zich bezondigen aan sluikstort en vandalisme moeten worden opgezegd.

• De stad en de sociale huisvestingsmaatschappijen moeten samen de nodige initiatieven nemen die leiden tot een reductie van de alsmaar
stijgende sociale huurlasten in het belang van een betaalbare sociale huisvesting.

• Bewonersgroepen van sociale huurders dienen afdoende te worden ondersteund, waarbij respect wordt getoond voor de onafhankelijkheid
van deze groepen.

• De sociale huisvestingsmaatschappijen garanderen een goede dienstverlening voor hun huurders.  Sociale huurders worden door de huisvestingsmaatschappij terdege geïnformeerd over kwesties die hen aanbelangen. Bedragen die hen worden aangerekend worden op begrijpelijke wijze verklaard. Bij vragen worden huurders op een respectvolle wijze te woord gestaan.

• Het Vlaams Belang wil een efficiënte woonbegeleiding van personen die geen betaalbare woonst vinden.Voor mensen in woonnood wordt uitgegaan van het éénloketprincipe. Eén dossierbeheerder neemt de coördinatie op zich van een dossiervan een persoon met acute woo nnood, die de mogelijkheden onderzoekt van huisvesting bij OCMW, sociale huisvesting, sociaal verhuurkantoor, enzovoort.

• Het aantal crisiswoningen en plaatsen in opvangcentra waar personen met acute woonnood tijdelijk kunnen worden gehuisvest, wordt opgetrokken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...