Illegaliteit = criminaliteit

Illegaliteit staat gelijk aan criminaliteit

“Als illegaal is men in dit land eigenlijk gerust zolang men geen overlast bezorgt, criminele feiten of een jihad-aanslag pleegt, en dan nog! Zowel de regering-Michel als het bestuur van Bart De Wever in Antwerpen brachten nauwelijks verandering in het ultralakse beleid inzake illegaliteit. Wellicht is het om die reden dat zowel de diensten van Francken als die van De Wever ons aan het lijntje houden en amper cijfers willen vrijgeven.”

Een voortdurend misdrijf

Illegaliteit of illegaal verblijf op ons grondgebied is een voortdurend misdrijf. Het kan worden vergeleken met het zich om welke reden ook toegang verschaffen tot iemands woning zonder toestemming van de eigenaar of bewoner. Wanneer een overheid illegaliteit niet probeert te voorkomen door grenscontroles in te voeren, wordt ze geconfronteerd met grote aantallen illegalen. Wanneer daar dan nog bijkomt dat er geen actief opsporingsbeleid wordt gevoerd, waardoor de pakkans voor illegalen bijzonder laag om niet te zeggen miniem is, verzaakt de overheid aan een van haar kerntaken. Indien tot slot een illegaal die toch – per toeval – wordt aangetroffen zelden wordt opgepakt en opgesloten laat staan ook effectief het land wordt uitgezet, geeft de overheid de facto het signaal dat ons grongebied van iedereen is. Een nationaliteit en verblijfsvergunning zijn in dat geval waardeloos, en daarmee ook de overheid die ze uitreikt. Het is niet te onderschatten welk signaal van zwakte een overheid daarmee de wereld instuurt.
Nauwelijks verandering onder regering-Michel
Dit is vandaag helaas nog altijd de situatie in België. De regering-Michel heeft daarin nauwelijks verandering gebracht.

Vorige week nog vernamen we dat de lokale politie in de regio Wetteren en Kalken om de haverklap zogenaamde ‘vluchtelingen’ moeten ophalen: “Na een lange administratieve procedure krijgen ze dan het bevel om het grondgebied te verlaten. Eigenlijk betekent dat niet meer dan dat ze het politiecommissariaat mogen verlaten en dan staan ze in het centrum van Wetteren terug op straat.” (‘Toch geen private bewaking op snelwegparkings: “Dan klimmen vluchtelingen gewoon ergens anders in een vrachtwagen”’, Het Nieuwsblad, 7 september 2017)
“Ik weet goed genoeg dat er nog altijd tienduizenden illegalen rondlopen in België”
Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken zei in de zomer van 2016, vlak na de verminkende macheteaanval op politieagenten in Charleroi door een “Allah akbar”- schreeuwende Algerijnse illegaal: “Ik weet goed genoeg dat er nog altijd tienduizenden illegalen rondlopen in België.” De jihadistische Algerijn verbleef reeds vier jaar illegaal in België, stond bekend om criminele feiten en volgde de bevelen om het Belgische grondgebied te verlaten niet op (Het Laatste Nieuws, 7 augustus 2016).
‘Slechts’ tienduizenden?
‘Slechts’ tienduizenden illegalen in België? Binnenlandse Zaken stelt dat “België misschien wel 200.000 illegalen telt” (Humo, 12 januari 2016), en voegt daar veelzeggend aan toe:
“Maar het kunnen er ook 50.000 zijn”. Misschien nog wel pijnlijker dan de geschatte hoge aantallen, is het feit dat de overheid gewoonweg niet weet wie er België allemaal (illegaal) binnenkomt. Ondertussen schat Sp.a-senator Bert Anciaux het aantal illegalen in Brussel alleen al op 200.000 (Het Laatste Nieuws, 17 juni 2017).
Een druppel op een gloeiend hete plaat
In het licht daarvan zijn de door Francken aangekondigde 466 nieuwe plaatsen voor illegalen in gesloten centra (van 600 nu naar 1066) een druppel op een gloeiend hete plaat. Dat geldt eveneens voor het geplande gesloten centrum met slechts 144 plaatsen in Zandvliet (bovendien valt het nog af te wachten of dat er in 2020 uiteindelijk zal komen, want de bewoners van Zandvliet verzetten zich met hand en tand).
Overlast, criminaliteit en jihad-terreur
Illegaliteit trekt malafide werkgevers, huisjesmelkers en oplichters aan. Dat illegaal verblijf niet zelden gepaard gaat met overlast, criminaliteit en jihad-terreur, laten de gevangeniscijfers zien:

* 44,5% van de gevangenisbevolking bestaat uit mensen met een vreemde nationaliteit (4.589 op 10.300);

* 64% van die personen met vreemde nationaliteit hebben geen verblijfsstatuut, wat betekent dat 28,5% van de gevangenispopulatie illegalen zijn (2.935); Overigens werd voor slechts 11,5% van de illegalen in onze gevangenissen een besluit tot uitzetting genomen. (Bron: antwoord op vragen van Barbara Pas aan minister van Justitie Koen Geens, situatie op 11 januari 2017).
Op 3 juli 2017 verbleven er in totaal 5.037 personen met vreemde nationaliteit in onze gevangenissen, waarvan 3.006 (60%) illegaal. In mei 2017 zaten er 1.119 Marokkanen in een Belgische gevangenis, waarvan 495 (44%) illegaal. (bron: Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken – Twitter op 12-09-2017)
Beleid doet denken aan laksheid ten opzichte van Roma-krakers in Gent

Theo Francken klopt zich stoer op de borst dat hij meer dan zijn voorgangers criminele illegalen uitzet, maar de lat moet véél hoger liggen. Ten eerste moet er veel meer worden ingezet op het voorkomen van criminaliteit door illegalen door de toegang tot ons grondgebied voor illegalen véél moeilijker te maken – beter slachtoffers voorkomen dan slachtoffers genezen. Ten tweede moet de focus veel meer komen te liggen op illegaliteit als crimineel feit op zich. Overlast, criminaliteit en jihad-terreur door illegalen zijn immers het gevolg van het gedogen van illegaal verblijf op ons grondgebied. Als illegaal is men in dit land eigenlijk gerust zolang men geen overlast bezorgt, criminele feiten of een jihad-aanslag pleegt, en dan nog. Dat een uitgewezen illegaal overigens na 8 à 9 maanden in een gesloten centrum moet worden vrijgelaten (dixit Theo Francken), toont aan dat illegaliteit niet wordt beschouwd als het zware criminele feit dat het in werkelijkheid is. In wezen handelt de overheid alsof iemand die zich onrechtmatig toegang heeft verschaft tot een woning die niet van hem of haar is, niets hoeft te vrezen zolang hij of zij niets steelt. Dat soort ultralaks ‘beleid’ doet onwillekeurig denken aan de Roma-krakers in Gent die doen waar ze zin in hebben.
Illegaliteit zowel lokaal als bovenlokaal aanpakken

Het spreekt voor zich dat illegalen graag vertoeven in grote steden zoals Antwerpen. Illegaliteit is dan ook een probleem dat zowel bovenlokaal als lokaal moet worden aangepakt. Maar net zoals de regering-Michel heeft het bestuur van Bart De Wever in Antwerpen nauwelijks verandering gebracht in het ultralakse (rode) beleid inzake illegaliteit. Dat staat overigens in schril contrast met de manier waarop burgemeester De Wever in Antwerpen via de zogenaamde lage-emissiezone (LEZ) jacht maakt op en fikse boetes uitdeelt aan bejaarde en/of arme Antwerpenaren met oude zogenaamde ‘te vervuilende’ wagens.

De overheid probeert zo weinig mogelijk cijfers te geven

Wellicht is het om die reden dat zowel de diensten van Francken als die van De Wever ons aan het lijntje houden en inzake illegaliteit amper cijfers willen vrijgeven. Deze persconferentie had maanden geleden al moeten plaatsvinden, maar inzake cijfermateriaal werden we steeds opnieuw met een kluitje in het riet gestuurd.
Via voormalig Antwerps burgemeester Patrick Janssens kregen we wél (tijdig) de cijfers van het aantal illegalen dat op Antwerps grondgebied werd gearresteerd, inclusief het gevolg dat daaraan door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) werd gegeven (zonder gevolg, bevel om grondgebied te verlaten of opsluiten en/of repatriëren).
Hierna volgen de cijfers die we wél te pakken hebben gekregen, gevolg door voorstellen om illegaliteit eindelijk écht aan te pakken.

CIJFERS

• Het aantal uitgeschreven PV’s wegens onwettig verblijf in België
Met betrekking tot de cijfers van het jaar 2016 dien ik het Geachte Lid mee te delen dat de jaarcijfers, zoals gebruikelijk, na kwaliteits- en volledigheidscontroles, goedkeuring en vrijgave, in juni 2017 beschikbaar zullen zijn. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 20 januari 2017.
Bron: Antwoord van minister Jambon op de parlementaire vraag nr. 2196 van 10 mei 2017 van volksvertegenwoordiger Filip Dewinter.

• Wat er met illegalen in België gebeurt wanneer ze door de politie worden onderschept:

Bron: Statistisch jaarverslag 2016 van de Dienst Vreemdelingenzaken.
• Wat er met criminele illegalen in België gebeurt wanneer ze de gevangenis verlaten:

Bron: Statistisch jaarverslag 2016 van de Dienst Vreemdelingenzaken.

• Het aandeel van illegalen in de geregistreerde criminaliteit in Antwerpen
Vermits het correcte verblijfsstatuut op moment van vaststelling van een misdrijf niet altijd direct beoordeeld kan worden en er geen directe koppeling bestaat tussen de databanken van DVZ en de databanken van de lokale politie (gepleegde feiten) is het niet mogelijk om exacte cijfers te geven rond het aantal daders dat geregistreerde criminele feiten pleegde in Antwerpen en dat hierbij illegaal in het land verbleef.
Eind 2015 werd wel een verzoek aan DVZ gericht om voor de aangereikte identiteiten van voorgelegde verdachten inzake drugs- en eigendomsdelicten individueel te beoordelen in welke mate er sprake is van een betrokkene die illegaal in het land verblijft (incluis Europeanen zonder verblijfstittel en derdelanders met een Europese verblijfstitel). Hierrond zijn wel (beperkte) gegevens beschikbaar. De keuze voor deze twee domeinen gebeurde vanuit de prioriteiten van het bestuursakkoord en vanuit de overweging dat deze data telkens manueel moeten worden doorgegeven waardoor het proces zeer arbeidsintensief is.

Bron: Schriftelijke vraag van Filip Dewinter aan burgemeester De Wever inzake het aandeel van illegalen in de geregistreerde criminaliteit in Antwerpen (9 juni 2017: 2017 SV 00085).

• Het aantal gearresteerde illegalen in Antwerpen
Bijgevoegd overzicht geeft per district een overzicht van het totaal aantal PV’s (en personen) waarbij er een vermoeden van illegaal verblijf was en waarbij de lokale politie Antwerpen deze mensen aanbood aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De cijfers werden samengesteld op basis van een bevraging op de ISLP-feitkwalificaties: ‘inbreuken op de wetgeving inzake de toegang tot het grondgebied van vreemdelingen’, ‘inbreuken op de wetgeving inzake het verblijf van vreemdelingen’ en ‘toegang/illegaal verblijf van sedert minder dan 10 jaar uit het grondgebied teruggewezen of uitgezette vreemdeling’. 2017 bevat het eerste kwartaal.
Bron: Schriftelijke vraag van Filip Dewinter aan burgemeester De Wever inzake het aantal gearresteerde illegalen in Antwerpen (9 juni 2017: 2017 SV 00084).

• Vreemdelingen en illegalen in gevangenissen in de provincie Antwerpen
Bron: Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken – Twitter op 12-09-2017.

• Het Antwerps stadsbestuur heeft geen idee hoeveel kinderen van illegalen er op onze scholen zitten
Uit het antwoord van schepen Claude Marinower op vragen van Filip Dewinter blijkt dat er geen registratie gebeurt van het verblijfsstatuut van een kind wanneer het wordt ingeschreven in een school:

Bron: Schriftelijke vraag van Filip Dewinter aan schepen Claude Marinower (2 juni 2017: KO/KV/2017/).

• Het aantal verblijfsvergunningen in Antwerpen volgens art. 9 ter (medische redenen)

Bron: Schriftelijke vraag van Filip Dewinter aan burgemeester De Wever inzake het aantal verblijfsvergunningen in Antwerpen om medische redenen (1 september 2017: 2017 SV 00141).

• Het aantal verblijfsvergunningen in Antwerpen volgens art. 9 bis (humanitaire redenen)
Onder de duplicaataanvragen vallen alle A-kaarten die vervangen werden naar aanleiding van verlies of diefstal. 2017 bevat de eerste 5 maanden.

Bron: Schriftelijke vraag van Filip Dewinter aan burgemeester De Wever inzake het aantal verblijfsvergunningen in Antwerpen om humanitaire redenen (29 juni 2017: 2017 SV 00097).

VOORSTELLEN VLAAMS BELANG

1) Einde gedoogpolitiek Als illegaal is men in dit land eigenlijk gerust zolang men geen overlast bezorgt, criminele feiten pleegt of een jihad-aanslag pleegt, en dan nog. Het alleen oppakken en/op opsluiten van betrapte criminele illegalen is oppervlakkige symptoombestrijding. Illegaliteit staat gelijk aan criminaliteit. De focus moet dan ook veel meer komen te liggen op illegaliteit als crimineel feit op zich. Overlast, criminaliteit en jihad-terreur door illegalen zijn immers het gevolg van het gedogen van illegaal verblijf op ons grondgebied. Elke illegaal moet, los van wat hij of zij eventueel verder nog op zijn of haar kerfstok heeft, worden opgepakt, opgesloten en uitgezet.

2) Illegaleneenheid binnen de politie Zowel de lokale als de federale politie heeft haar handen vol met de moslimterreurdreiging en criminaliteit. Het Vlaams Belang wil een illegaleneenheid binnen de Antwerpse politie die bestaat uit nieuw aan te werven manschappen. Die moeten zich enkel en alleen bezighouden met het actief opsporen, oppakken en opsluiten van illegalen. Deze ALI-eenheid (Actief Lokaliseren Illegalen) kan bestaan uit een dertigtal FTE’s. De middelen hiervoor kunnen worden gevonden door het invoeren van een asielstop en het stoppen van het opnemen van asielzoekers (vaak leefloners) in Antwerpen.

3) Gerichte opsporing van illegalen per wijk De ALI-eenheid moet in Antwerpen via doelgerichte identiteitscontroles wijk per wijk en via huiscontroles illegalen lokaliseren, oppakken en opsluiten met het oog op uitzetting.

4) Veel meer plaatsen voor illegalen in gesloten centra Een stad als Antwerpen heeft veel meer nodig dan de 144 plaatsen in Zandvliet. Zonder onderscheid te maken tussen illegalen en criminele illegalen, moeten er minstens 1000 plaatsen voor illegalen in gesloten centra worden gecreëerd. Er kan daarbij gedacht worden aan het omvormen van opvancentra voor asielzoekers naar gesloten centra voor illegalen.

5) Illegalen die worden aangehouden moeten 48u bestuurlijk worden aangehouden Alleszins zal er reeds een afschrikeffect worden gecreëerd mocht deze snel en eenvoudig te implementeren bestuurlijke maatregel worden ingevoerd: elke illegaal die op Antwerps grondgebied wordt aangetroffen moet 58u worden aangehouden op basis van art. 31 en 33 van de wet op het politieambt, en dit ter controle van zijn of haar werkelijke identiteit. Bij monde van Filip Dewinter dient Vlaams Belang hiervoor een voorstel in op de Antwerpse gemeenteraad.

6) Registratie van schoollopende kinderen van illegalen met het oog op het geven van voorrang aan kinderen van ouders die wel een verblijfsvergunning hebben. Het kan immers niet zo zijn dat kinderen van ouders met een verblijfsvergunning, autochtoon of allochtoon, slachtoffer worden van illegaliteit. Bovendien is het een bijzonder slecht signaal aan illegalen dat hun kinderen hier school kunnen volgen zoals elk kind. In gesloten centra voor illegalen kan voor gepaste begeleiding en onderwijs voor kinderen worden gezorgd.

7) ‘Vluchtelingen’ zijn illegalen Het gros van de zogenaamde ‘vluchtelingen’ in Antwerpen bevond zich illegaal op ons grondgebied en pleegde dus een misdrijf dat als dusdanig moet worden behandeld.

8 ) ‘Tenlasteneming’ illegaal door werkgevers en huisjesmelker Wie een illegaal te werk stelt of huisvest is medeplichtig aan een voortdurend misdrijf en moet aldus worden bestraft. Werkgevers en huisjesmelkers die worden betrapt moeten bovenop een boete met terugwerkende kracht de illegaal ten laste nemen en alle niet-betaalde belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betalen.

9) De burgerlijke stand opkuisen Ambtenaren van de burgerlijke stand moeten worden geactiveerd om samen met de politie documentfraude op te sporen en valse adressen en huisjesmelkerij aan te pakken.

10) Meten is weten, transparantie is een must Last but not least moet er een register komen dat voor iedere burger vrij raadpleegbaar is, waarin gedetailleerd wordt bijgehouden hoeveel illegalen, al dan niet crimineel, er worden opgepakt, opgesloten en het land uitgezet. Antwerpen moet hierin het voortouw nemen als voorbeeld voor andere Vlaamse steden. De middelen hiervoor kunnen o.a. worden gevonden door het opheffen van ‘Atlas, integratie & inburgering Antwerpen’.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...