Financiële problemen bij het Antwerps OCMW

Financiële problemen bij het Antwerps OCMW: Vlaams Belang vraagt bijeenroeping commissie Sociale Zaken


gepubliceerd op 05 augustus 2010 om 12:12


Vlaams Belang: “Oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid is paniekvoetbal. Antwerpen kan immigratietoevloed niet langer aan. De Vlaamse partijen moeten van verstrenging immigratiebeleid breekpunt maken bij regeringsvorming”


Antwerpse ouderen dreigen eerste slachtoffer te worden van financiële problemen OCMW: SP.a bereid om desnoods investeringsplan Zorgbedrijf op lager pitje te zetten


 


Tijdens de budgetbespreking in februari wees de Vlaams Belangfractie al op de onwerkbaarheid van het door de meerderheid goedgekeurde budget 2010. Het eerste budget 2010 – dat na een klacht van het Vlaams Belang werd geschorst – sloot inderdaad af met een tekort van 29,9 miljoen euro, maar was waarheidsgetrouwer dan de opgesmukte tweede versie. Door de artificiële opsmukoperatie van dit jaar ontliep de meerderheid ook een debat ten gronde over de financies en de kerntaken van het Antwerps OCMW. De gevolgen laten zich nu al gevoelen. Bij de eerste begrotingswijziging is men al op zoek naar minstens 6 miljoen euro om na september de leeflonen te kunnen uitbetalen.


Op 16 juli vond er een meerderheidsoverleg plaats tussen OCMW en stadsbestuur. De schepen voor Financiën heeft de opdracht gegeven aan de Inspectie Financiën om het een en ander uit te klaren. M.a.w. er wordt nu uitgezocht wie de 6 miljoen euro moet betalen, de stad of het OCMW via bijkomende besparingen. Uiteindelijk is de stad wettelijk verplicht om de tekorten van het OCMW te dragen. Maar in feite is de federale regering verantwoordelijk voor de huidige financiële problemen.


De oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid van OCMW-raadslid Marco Laenens is paniekvoetbal. Het is een uiting van totale onmacht tegenover de toenemende immigratie van laag- en niet-geschoolden uit derde wereldlanden. Burgerlijke ongehoorzaamheid lost de problemen niet op. Alle Vlaamse partijen moeten er bij de vorming van de volgende regering een breekpunt van maken dat het immigratiebeleid strenger moet. Er moeten dringend strenge criteria inzake gezinshereniging, huwelijksmigratie en nationaliteitsverwerving komen. De immigratie moet gestopt en gekoppeld worden aan bijkomende inspanningen inzake verplichte inburgering. Tevens dient – na de laatste algemene regularisatiegolf – een actief opsporing- en repatriëringsbeleid inzake illegalen gevoerd te worden.


Het Vlaams Belang denkt dat het mogelijk is om binnen het Antwerps OCMW nog te besparen. Onaanvaardbaar zou echter zijn dat de financiële 50/50-regeling OCMW/Zorgbedrijf onder druk zou komen te staan. Het zijn dan immers de Antwerpse ouderen die het eerste slachtoffer dreigen te worden van de massale immigratietoevloed naar Antwerpen. Het kan absoluut niet – zoals bij de SP.a al wordt gesuggereerd – dat het investeringsplan van het Zorgbedrijf wordt teruggeschroefd.


Het Vlaams Belang zal de bijeenroeping van een extra gemeenteraadscommissie Sociale Zaken vragen om duidelijkheid te krijgen over de financiële situatie van het Antwerps OCMW.


Filip Dewinter, fractievoorzitter gemeenteraad


Philippe Van der Sande, fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...