Antwerps ‘OCMW beroepsgeheim’ maakt sociale fraudeurs het leven makkelijk

Het Vlaams Belang stelt vast dat het Antwerps OCMW niets doet met misdrijven die aan het licht komen bij de behandeling van individuele sociale dossiers. Dat blijkt overduidelijk uit het antwoord van schepen van Sociale Zaken Monica De Coninck op enkele vragen hierover van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch.


 


Anke Van dermeersch: “Het Antwerps OCMW verschuilt zich volledig achter haar beroepsgeheim en laat alle vaststellingen die zij doet in het kader van een sociaal onderzoek zonder gevolg. Indien een ‘OCMW-klant’ in het kader van een behoeftigheidsonderzoek meldt dat hij of zij bepaalde inkomsten heeft waarbij de wetgeving rond sociale bijdragen en/of bedrijfsvoorheffing omzeild wordt, dan wordt deze informatie zelden doorgegeven aan de sociale inspectie of belastingdienst. Dit inkomen wordt enkel in rekening gebracht bij eventuele dienstverlening. Erger nog, het Antwerps OCMW heeft zelfs geen registratiesysteem voorzien dat het aantal inbreuken of misdrijven vaststelt door de sociale dienst.


 


Enkel wanneer het OCMW vermoedt dat de informatie die het krijgt van zogenaamd hulpbehoevenden niet correct is, dan geeft de sociale dienst deze informatie door aan de dienst Controle en Inspectie. Op basis van administratief onderzoek en observaties geven zij dan een advies en vaststellingen aan de sociale dienst.  Deze vaststellingen komen bij het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) en kunnen leiden tot afschaf van de hulp, terugvordering van verleende hulp en andere sancties zoals een tijdelijke uitsluiting van hulp. In 2009 werd deze volledig interne procedure 264 maal toegepast tegenover 301 maal in 2010. Een serieuze stijging van het aantal dossiers dus, maar geen navenante stijging van het aantal schrappingen. Integendeel, de stopzetting van OCMW-hulp is de laatste 5 jaar gedaald van 30 % naar 20 %. Dat is toch wel bijzonder eigenaardig“.


 

Het Meldpunt binnen het OCMW behandelde in 2010 ‘slechts’ 41 dossiers


 


Slechts bij vermoedens van systematisch of georganiseerd misbruik van rechtsregels doet de sociale dienst of het BCSD een melding aan een speciaal ‘Meldpunt’ binnen het OCMW.  Dit Meldpunt onderzoekt dan het dossier en beslist over een verdere doorverwijzing naar de Arbeidsauditeur of een andere instantie voor verder onderzoek. Verder verzamelt het Meldpunt gegevens van firma’s en vertegenwoordigers van bepaalde functies indien deze namen meermaals terugkomen in mogelijk verdachte dossiers.  


 


In 2010 werden 41 dossiers behandeld door het Meldpunt : 11 meldingen werden niet weerhouden voor verder onderzoek omwille van te zwakke of foutief geïnterpreteerde aanwijzingen, 3 meldingen werden met een advies voor verder onderzoek terug overgemaakt aan de sociale dienst, 17 meldingen werden overgemaakt aan de Arbeidsauditeur, 3 keer werd een klacht ingediend bij het parket, 1 melding werd overgemaakt aan de Orde van Geneesheren, 1 melding werd overgemaakt aan het RIZIV, 5 meldingen werden overgemaakt aan de cel schijnhuwelijken.


 


Philippe Van der Sande: “Dit is geen meldpunt maar een doofpot”.


 


Philippe Van der Sande, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de Antwerpse OCMW-raad, klaagt al jaren over de slechte werking van het OCMW-Meldpunt: “Dit is geen meldpunt, maar een doofpot. OCMW-raadsleden vragen elke week in de Comités Sociale Dienst dat er bepaalde individuele dossiers aan het Meldpunt zouden doorgegeven worden. Uit het antwoord van de OCMW-voorzitter op de vraag van Anke blijkt nu dat in de praktijk geen gevolg wordt gegeven aan deze vragen tot onderzoek van de raadsleden. Als het sporadisch dan toch eens gebeurt, worden – blijkt nu – de doorgegeven dossiers voor het overgrote deel zonder gevolg geklasseerd. Er wordt gespot met de raadsleden. Ik kaart dit dossier opnieuw aan op de OCMW-raad”. 


 


Anke Van dermeersch


Gemeenteraadslid 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...