Afwerking Bist 2013

Tijdens de Districtsraad van 2 mei 2013 heb ik de volgende
interpellatie op de agenda geplaatst.

“Op 22 januari 2011 was de feestelijke opening van de Bist.

Er moesten toen nog een heleboel zaken afgewerkt worden. Uit
de openingtoespraak konden we afleiden, dat deze zaken spoedig opgelost zouden zijn.
Maximum tot in september(2011) zou het nog kunnen duren, maar dan zou Wilrijk
een prachtig afgewerkt nieuw “Centrumplein “ hebben.

Na ongeveer 2 jaar en 3 maanden is het plein nog steeds niet
volledig afgewerkt.

Wij weten wel dat dit allemaal beloofd was door het vorige
bestuur, maar het huidige bestuur is dan ook tevens, het uitvoerende bestuur.

Ziehier dus enkele vragen en opmerkingen:

·        
Aan de glascontainer tegenover het
appartementsblok is het deksel nog niet afgewerkt en geeft een slordig
uitzicht. Bovendien ligt ernaast een berg bouwafval.

·        
Langs de zijde van de “Banken “, zijn er
verscheidene losliggende kabels, deze bevinden zich tussen de huisnummers
155-156,157-158en 160-162.Waarvoor dienen deze kabels en wanneer worden deze
aangesloten. Hopelijk komt daar niet door het een of ander toeval stroom op te
staan.

·        
Op de multifunctionele ruimte en op de voetpaden
rond de Bist heeft men onlangs zwart steentjes komen storten. Wat is hier de
bedoeling van, en worden deze steentjes terug opgeruimd?

·        
Overal rond het ganse plein liggen de steentjes
los, kan dit niet verholpen worden?

·        
Aan de bushaltes is er nog steeds, lang beide
zijden maar 1 bushokje waardoor bij regenweer vele mensen geen beschutting
vinden. In het bestuursakkoord 2013-2018(Art.45) konden we echter lezen dat het
districtsbestuur zinnens was om hier een oplossing voor te vinden. I s hier
soms een oplossing voor in de maak?

·        
Ondertussen is: “De Kaack” uiteindelijk op de
voorziene plaats gezet. Jaren geleden was er beloofd door de Antwerpse
Waterwerken om “De Kaack” aan te sluiten op het waternet. Dit paste in de
intentie om in elk district 1 of 2 (gratis) drinkfonteintjes te plaatsen. In
Wilrijk wou men toen wachten tot de Bist heraangelegd zou zijn. Hoe is hier de
stand van zaken?

·        
Er zou ook naast het basketbalplein een
petanquebaan  komen. Hoever staan deze plannen?

·        
De ondergrond van de speeltuin ligt er ook nog
altijd zeer slecht bij.Bij regenweer staan er grote plassen. Hoewel er beloofd
was voor een goede drainage te zorgen. In de budgetwijziging van 2012 stond ook
een bedrag van 31 000 € voorzien voor de aanleg van kunstgras. Hoe is hier de
stand van zaken?

·        
In het bestuursakkoord (Art. 135 )konden we ook
lezen dat het standbeeld van Pater de Deken terug op de Bist zou geplaatst worden.Zijn
hier al verder concrete plannen en waar zou die dan komen.

·        
Verder is er aan de ingang van het Districtshuis
ook een losliggende elektrische kabel. Bovendien is er ook een verzakking in
het voetpad ter hoogte van de ingang Districtshuis.

·        
Op de parking zijn er ook nog verschillende
boomspiegels die schijnbaar niet afgewerkt zijn.

·        
Verder gaan er ook geruchten dat men zinnens is
de markt te verhuizen naar de evenementenruimte. Zijn deze plannen al concreet
en tegen wanneer zou dit uitgevoerd worden?

Graag hierop de antwoorden, en misschien hebben de collega’s
van deze raad ook nog enkele opmerking.”

 

En hieronder kan u de antwoorden lezen:

Districtsschepen Werner Theuns antwoordt:

“- Het deksel van de glascontainer was
afgewerkt. Maar omdat er wild geparkeerd werd, reden sommige autobestuurders
over dit deksel waardoor de harsgebonden steenslag brak en eruit viel. Hierdoor
zijn de paaltjes verplaatst. Het deksel zal nog afgewerkt worden. Aan de
sluikstortcel is opdracht gegeven om bouwafval te verwijderen;

– De kabel van de afgevoerde telefooncel (de
telefooncel welke oorspronkelijk aan de luifel ging staan) ligt aan huisnrs
160-162. Deze kabel zal door dienst onderhoud verwijderd worden. De andere
kabels zijn aansluitingen op de infoborden van De Lijn. Tijdens de werken op de
Bist zijn er wachtleidingen voorzien. De firma Spie (aannemer die de infoborden
plaatst en aansluit) heeft deze aan de bordzijde aangesloten. De niet-aangesloten
kant moet aan een elektriciteitskabel van EANDIS. Er is een onderzoek gebeurd
om deze niet-aangesloten kant op te sporen. Enkele bekabelingen ondergronds
zijn teruggevonden. EANDIS heeft slechts een kabel van 230V liggen. De borden
gebruiken 380V. Hiervoor moet er een transformator geplaatst worden om 380V om
te vormen naar 230V. De firma Tritel (leverancier van de borden) moet deze
transformator leveren en aansluiten. Deze firma’s zijn meermaals gecontacteerd
om dit werk uit te voeren.

– Met deze steentjes worden de voegen die tussen de
gebakken straatstenen zijn verder gevuld zodat ze niet meer losliggen. Na
verloôp van tijd wordt het restgedeelte verwijderd. De aannemer heeft een nogal
grove korrel gebruikt om deze voegen op te vullen.

– Het district is niet bevoegd om eigen
schuilhuisjes zetten wegens een exclusiviteitscontract tussen de stad Antwerpen
en ClearChannel. Enkele stadsambtenaren zijn onlangs afgestapt op de Bist om te
bekijken hoe/waar een groter schuilhuis ingepast kon worden. Inmiddels is men
gestart met een ontwerp te maken om een groter schuilhuis te leveren, tijdens
telefonisch onderhoud op 30/04/2013 meldt de adelingschef mij dat
SW/B&O/VDC binnen een tweetal weken dit ontwerp verwacht om te bespreken.

– De Kaeck is aangesloten op het waternet, is
getest, is afgesteld en zal in werking kunnen treden eens we uit onze
winterperiode stappen.

– Er is dolomiet voorzien aan de noordzijde van het
basketplein. De bedoeling was om hier vrij te kunnen petanquen zonder
afgebakend veld. De speelcel maakt een raming om een petanquebaan af te
bakenen.

– In het bestuursakkoord staat dat men ging
onderzoeken of er geen bijkomende speeltoestellen op de Bist moesten komen.
Hierdoor is de aanleg van het kunstgras uitgesteld.

– Er zijn nog geen concrete plannen hieromtrent,
dus waar en wanneer en of Pater De Deken terug op de Bist komt is nog koffiedik
kijken.

– Deze kabel heeft niets te maken met de aanleg van
de Bist maar maakt deel uit van het districtshuis. Bij de bouw van het
gemeenschapscentrum heeft men ondergronds deze kabel getraceerd, niet wetende
waarvoor deze diende hebben de werklieden de kabel verlengd en bovengronds
laten komen, blijkbaar heeft deze kabel geen functie en zal hij, net als de
kabel van de niet geplaatste telefooncel verwijderd worden.

– De aannemer is op de hoogte dat deze nog moeten
afgewerkt worden. De Bist is nog steeds niet opgeleverd, na oplevering heeft de
aannemer nog een verplichting om gedurende drie jaar in het onderhoud te
voorzien.

– Op 22 januari 2013, en dit kon geen dag vroeger
wegens installatie van de districtsraad op 21 januari 2013, heeft de bevoegde
districtsschepen aan het bedrijf Actieve Stad/bedrijven/markten en foren
(ACT/BDR/MF) een stand van zaken opgevraagd wat betreft de dinsdagmarkt op de
Bist. De markt bestaat nog uit 218 kavels waarvan er 25 op de rijweg zijn
ingetekend en er nog 19 van in gebruik zijn. Op 05 maart 2013 heeft dezelfde
districtsschepen een vraag gericht aan dezelfde dienst om nieuwe
inplantingsplannen te ontwerpen voor de markt. De bevoegde ambtenaar ging deze
vraag bezorgen aan het bedrijf Stadsonwikkeling/ontwerp en
uitvoering/ontwerpers (SW/O&U/ONT). Op 29 maart 2013 krijgt de bevoegde
districtsschepen antwoord van ACT/BDR/MF met de melding dat zowel
SW/O&U/ONT (waar men de plannen dus tekent) als de brandweer (die
veiligheidsadvies moet geven) overbevraagd zijn. De bevoegde ambtenaren houden
mij verder op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent. Uiteraard zal het
districtscollege in een later stadium, eens er een beslissing is, hiermee naar
de districtsraad komen.”

Zoals u kan lezen ,moeten er nog vele zaken gebeuren op de
Bist.

Vlaams Belang Wilrijk zal deze werken nauwlettend opvolgen.

 Eric Huijbrechts
Fractieleider
Vlaams Belang Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...