21
juli: Vlaams Belang wenst Vlaanderen meer inzicht en meer democratie
toe

Het Vlaams Belang zal
vandaag niet plaatsnemen in het rijtje van politieke partijen die de
eedaflegging van de zevende Belgische koning door hun aanwezigheid zullen
bekrachtigen. Wie Vlaams-nationalist en of republikein is, heeft niets te
zoeken bij deze plechtigheden van het Belgische regime.

Er is vooreerst de
vaststelling dat de monarchie geen democratisch instituut
is.

Welke politieke rol en
verantwoordelijkheid kunnen we in een democratie geven aan mensen die hun
politieke voorrechten via afstamming en niet via verkiezingen verwerven? Los van
alle emotionele argumenten is het de enige vraag die we ons vandaag moeten
stellen. Weinig indrukwekkende beweringen als zou de monarchie “een unieke
kwaliteit toevoegen aan onze complexe democratie” snijden geen hout. Niet één
rationeel argument kan het verantwoorden. Een erfelijke monarchie staat nu
eenmaal haaks op democratie. Het idee dat iemand op basis van een middeleeuwse
erfopvolging arts zou worden, zou door iedereen als absurd en surrealistisch
worden bestempeld. Maar als het gaat over een staatshoofd, zouden we
erfopvolging volkomen normaal moeten vinden. België zal aan het einde van deze
dag meer koningen en koninginnen hebben dan gelijk welk ander land ter wereld en
zelfs de voormalige koning van dit kleine land zal levenslang een toelage
ontvangen die een veelvoud is van het inkomen van de president van de Verenigde
Staten.

Bij dit alles komt dat
de Belgische koninklijke familie zich de afgelopen 183 jaar alles behalve
neutraal heeft opgesteld. Elke vorm van Vlaams autonomiestreven werd door de
opeenvolgende koningen van België soms subtiel soms allerminst subtiel
tegengewerkt. Ter illustratie de talloze pogingen in kerst- en 21
juli-toespraken om de Vlaamse wil tot ontvoogding af te doen als egoïsme, met de
verwijzing naar de jaren ’30 als triest dieptepunt. Deze houding werd ook
schaamteloos zichtbaar bij de regeringsvormingen, bij uitstek het moment dat de
politieke macht van deze monarchie volop speelt. Het feit dat we vandaag een
federale regering hebben zonder Vlaamse meerderheid zou ondenkbaar zijn geweest
zonder de weinig transparante politieke maneuvers die achter de koninklijke
poorten van Laken plaatsvonden.

Tot slot herinnert het
Vlaams Belang eraan dat wat vandaag gebeurt ongrondwettelijk is. Een abdicatie
is in de Belgische Grondwet niet voorzien en dient net als in 1950 wettelijk
geregeld te worden. De regering heeft besloten deze vereiste te negeren, wat
een extra reden is om vandaag afwezig te blijven. In ieder geval toont het aan
hoe weinig glorierijk de Belgische monarchie er ondertussen aan toe is vermits
de machthebbers angstvallig ieder parlementair en dus democratisch debat
blijven onder de mat vegen en stemmingen daarover
vermijden.

Het Vlaams Belang
wenst Vlaanderen meer inzicht en nadien meer democratie toe dan het Belgisch
regime vandaag zal mogelijk maken.

Gerolf
Annemans
Voorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...